Partex logo

Bezpłatny przegląd urządzeń 2019!

Od 4 do 28 lutego 2019 zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego przeglądu urządzeń zakupionych w firmie Partex. 

 REGULAMIN PROMOCJI ”BEZPŁATNY PRZEGLĄD 2019”
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Promocji „BEZPŁATNY PRZEGLĄD 2019” zwanej dalej „Promocją” jest Partex Marking Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczu, ul. Małgorzatowo 1C, zwana dalej Organizatorem.
2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „BEZPŁATNY PRZEGLĄD”.
3. Czas trwania promocji – od 4 lutego 2019 do 28 lutego 2019.
§2
ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI
1. Produktem objętym promocją są wszystkie urządzenia do opisywania oznaczników, zakupione w firmie Partex.
2. Aby wziąć udział w promocji należy przysłać urządzenie drukujące zakupione w firmie Partex, wraz z kopią dowodu zakupu.
3. Klient korzystający z Promocji ma prawo przesłać urządzenie do serwisu na koszt firmy Partex wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.
4. Promocja obejmuje bezpłatny przegląd urządzenia oraz jego bezpłatną naprawę konserwacyjną.
5. Koszt części w serwisowanych urządzeniach nie jest objęty promocją. Koszty części wymagających wymiany ponosi właściciel drukarki, po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji kosztów.
6. Uczestnikiem Promocji może być każdy, kto spełnia warunki uczestnictwa w Promocji określone w niniejszym Regulaminie w par.2.
§ 3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. Regulamin promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora promocji oraz na stronie www.partex.pl
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Pozostanie na witrynie, oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Dowiedz się więcej

Akceptuję